Achtergrond
De generatie die opgroeit met het internet wil niet alleen toekijken maar ook meedoen. Steeds meer mensen zijn ‘connected’ via het internet, zo ook de jonge generatie van ruimtelijk opgeleide mensen die vaak tevergeefs op een oververhitte markt zoeken naar een baan. De potentie aan capabele deelnemers, die bij zouden kunnen dragen aan toekomstige ruimtelijke opgaven, komt alleen al in de ruimtelijke sector neer op 40.696 afgestudeerden tussen 2005 en 2012. Met een tekort aan banen in de ruimtelijke sector, lekt zo potentiële kennis en inzichten in grote stromen weg.

Inclusive society
Het internet moedigt ons aan om iedereen als potentiële deelnemer te zien, in plaats van een handjevol bureaus dat zich nu bezighoudt met toekomstige ruimtelijke opgaven. Aangewakkerd door de terugtrekkende overheid en de groeiende 'social media' zal er een verschuiving plaatsvinden op het vlak van informatie-uitwisseling, democratische verspreiding en visievorming rondom ruimtelijke opgaven. Zo zijn oplossingen voor ruimtelijke opgaven niet langer afhankelijk van de cognitieve capaciteiten van een kleine groep mensen om alle informatie te verwerken of het menselijk vermogen om het volledige scala van mogelijke alternatieven te definiëren en te begrijpen. Een gelaagde aanpak van ruimtelijke opgaven is juist de uitdaging om de ambities voor ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van ons grondgebied te verenigen met de ruimtelijke implicaties van transities m.b.t. energie, voedsel en water.

Netwerkeffect
De ruimtelijke informatievoorziening in Nederland is erg goed geregeld. Vrijwel alle (open) geodata, van overheden, is via bestaande portals als www.pdok.nl als map-service in te zien en voor een groot deel als features-service te bevragen en ook als bulk-download op te vragen. Deze ontwikkeling zal voor een netwerkeffect zorgen dat zich, ook buiten de overheid, steeds verder versterkt en zal leiden tot nog meer vrijgegeven informatie. Het internet faciliteert en stimuleert daarbij de vrije groei van informatiestromen.
De tijd is rijp om op een waardevolle manier ruimtelijke kennisontwikkeling en creativiteit te stimuleren, en dit in te zetten om gezamenlijk de ruimtelijke uitdagingen voor de toekomst te ontdekken en aan te gaan.

MAPSCOOP
Het platform MAPSCOOP profiteert van het genoemde netwerkeffect en zet in op het verder stimuleren van de groei in ruimtelijke kennisontwikkeling en -deling. Het kanaliseren van deze ontwikkeling zorgt er in combinatie met het grote aanbod van en de grote vraag naar ruimtelijke informatie op één online platform voor dat de juiste informatie snel gevonden kan worden en er sprake zal zijn van goede kwaliteit en efficiënte prijsvorming. Naast de beschikbare kaartinformatie, worden namelijk ook reeds bestaande en nieuwe projecten, onderzoeken en kennis van gebruikers ontsloten. De essentie is dat iedereen de beschikbaarheid heeft over dezelfde informatie en er geen informatie verloren gaat. Gebruikers worden gestimuleerd om de door hun gegenereerde kaartinformatie te delen, ook vóór er specifieke vraag naar is. Zo kan deze informatie ingezet worden als immateriële activa. Anderen kunnen op deze manier snel de juiste informatie naar zich toe trekken.+31 6 14 31 38 45
E-mail